Privacy policy

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in het gegevensbestand van Solid B.V. Wij zijn ons ervan bewust dat het verwerken van uw persoonsgegevens gevolgen voor u kan hebben. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt er op vertrouwen dat wij zorgvuldig en in overeenstemming met de wettelijke privacy regels met uw gegevens omgaan. In dit Privacy Statement geven wij u graag inzicht in de wijze waarop Solid B.V. mede namens de aan haar gelieerde rechtspersonen uw gegevens verwerkt.

 1. Solid Finance

Solid Finance is gespecialiseerd in het verstrekken van zakelijke vastgoed financieringen aan vastgoedontwikkelaars. Solid Finance is een verzamelnaam voor de volgende rechtspersonen:

Solid B.V., KvK-nummer 08169972;

Solid Investments B.V., KvK-nummer 71780971

Solid Investmetns 2 B.V., KvK-nummer 83551131

Solid Investments 3 B.V., KvK-nummer 85226165

Stichting Solid Hypotheken 1, KvK-nummer 70711828

Stichting Solid Hypotheken 2, KvK-nummer 71801413

Stichting Solid Hypotheken 3, KvK-nummer 72069147

Stichting Solid Hypotheken 4, KvK-nummer 72447060

Stichting Solid Hypotheken 5, KvK-nummer 72915013

Stichting Solid Hypotheken 6, KvK-nummer 73646334

Stichting Solid Hypotheken 7, KvK-nummer 74259768

Stichting Solid Hypotheken 8, KvK-nummer 76610853

Stichting Solid Hypotheken 9, KvK-nummer 78292387

Stichting Solid Hypotheken 10, KvK-nummer 88497356

Stichting Solid Hypotheken 11, KvK-nummer 89216075

allen gevestigd te Ede aan de Pascalstraat 18d (6716 AZ) .

 1. Verwerken gegevens

Wij verzamelen en verwerken anonieme gegevens en persoonsgegevens.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet kunnen worden herleid tot uw identiteit, bijvoorbeeld uw IP-adres en de instellingen van uw computer. Deze gegevens worden opgeslagen in de cookies die wij gebruiken. Bij uw bezoek aan onze website  www.solid-finance.nl wordt gebruik gemaakt van cookies (kleine informatiebestanden) die door uw browser worden opgeslagen in het geheugen van uw computer. Cookies gebruiken wij Voor het aanbieden van gepersonaliseerde berichten, advertenties of banners en om de website te verbeteren gebruiken wij analytische cookies (zoals Google Analytics).Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit direct of indirect kan worden herleid. Wij verwerken de persoonsgegevens in verband met de financieringsaanvragen, het verstrekken van financieringen, uitvoering geven aan de leenovereenkomsten en de daaraan verbonden leningadministratie. Wij gebruiken persoonsgegevens ten behoeve van het klantonderzoek.

Persoonsgegevens bestaan uit algemene gegevens (naam, adres, geboortedatum), contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) en financiële persoonsgegevens (IB aangiften). Deze persoonsgegevens heeft u zelf aan ons verstrekt of wij hebben die ontvangen van andere organisaties in het kader van onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het Kadaster, Kamer van Koophandel, CBS, openbare bronnen en registers en indirecte bronnen en andere partijen omdat u toestemming heeft gegeven om gegevens met ons te delen (bijvoorbeeld tussenpersonen, makelaar taxateurs, (ver)huurders).

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

 1. Doeleinden verwerken persoonsgegevens

De persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Solid B.V. als daarvoor een wettelijk basis is met het doel

 • het aanleggen van klantdossiers;
 • het beoordelen van de kredietaanvraag;
 • het verstrekken van deze gegevens aan betrokken partijen;
 • het uitvoeren van een integriteitsonderzoek;
 • het identificeren van de klant en het verifiëren van diens identiteit;
 • het afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst;
 • het vermijden van fraude, terrorismefinanciering en witwassen;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • optimalisatie van de dienstverlening aan haar klanten.

In specifieke gevallen kunnen persoonsgegevens ook worden gebruikt ten behoeve van andere diensten. In dat geval verwijzen wij u naar de specifieke doeleinden die zijn beschreven aan het einde van dit Privacy Statement.

 1. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen, al dan niet door tussenkomst van een ander onderdeel van Solid Finance, uw persoonsgegevens aan derden verstrekken uitsluitend indien dit:

 1. noodzakelijk is voor de dienstverlening;
 2. Het gaat hierbij om derden die direct betrokken zijn bij de dienstverlening, zoals notarissen, bureau voor integriteitsonderzoek, advocaten, deurwaarders, maar ook om derden die ondersteunende diensten verlenen, zoals IT-leveranciers.
 3. Met deze partijen hebben wij een overeenkomst gesloten, waarin is vastgelegd welke voorwaarden wij stellen aan de gegevensverwerking door de derden, opdat uw gegevens zorgvuldig behandeld en beschermd worden.
 4. wettelijk verplicht is;
 5. De gegevens worden dan verstrekt aan de daartoe aangestelde instantie, zoals bijvoorbeeld de AFM, Autoriteit Persoonsgegevens of de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie.

III.       noodzakelijk is voor een rechtszaak;

 1. noodzakelijk is voor ter bescherming van haar eigen rechten.

Wij verstrekken de gegevens aan derden alleen als het nodig is en dan zo min mogelijk en zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden buiten de Europese Economische Ruimte.

Soms schakelen we andere partijen/zakelijke partners in als verwerker. Dit heeft tot gevolg dat zij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Dat doen we alleen als we deze partijen voldoende betrouwbaar vinden. We kunnen alleen andere partijen inschakelen als dit past bij het doel waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast kunnen deze andere partijen alleen onze opdracht krijgen als ze bepaalde afspraken met ons maken, aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen, en geheimhouding garanderen.

 1. Bescherming persoonsgegevens

Wij verwerken zo weinig mogelijke persoonsgegevens; alleen die nodig zijn voor de dienstverlening. De gegevens die wij verwerken, behandelen wij zorgvuldig. Wij houden ons strikt aan de privacyregels.

Wij hebben binnen onze organisatie maatregelen genomen. Alleen de medewerker die de gegevens moeten kunnen inzien en/of wijzigen voor het uitoefenen van de functie is daartoe geautoriseerd. Zij zijn gehouden tot strikte geheimhouding van de gegevens. Ook op technisch niveau zijn maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 1. Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Solid B.V. kan het voorkomen dat één of meerdere onderdelen of activa van de onderneming en/of een ander onderdeel van Solid Finance worden overgedragen aan een derde partij of dat een onderdeel van Solid Finance fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw (persoons) gegevens worden overgedragen, zodat de dienstverlening op hetzelfde niveau kan worden voortgezet.

 1. Bewaring persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en worden verwerkt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren. Dit is in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst.

Na verloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken wij na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

 1. Datalekken

Ondanks dat wij ons inzetten om uw persoonsgegevens te beveiligen, kan een datalek ontstaan. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om de datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en in bepaalde gevallen moeten wij de datalek ook melden aan u. Uiteraard houden wij ons strikt aan die regels.

Mocht u vermoeden dat een datalek heeft plaatsgevonden, meldt u dat ons dan zo spoedig mogelijk.

 1. Uw rechten

U hebt een aantal privacyrechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens:

Inzage

U hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel.

Rectificatie en aanvulling

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren en/of aanvullen.

Dataportabiliteit

Het recht van dataportabiliteit geeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te ontvangen om deze aan een derde te verstrekken.

Bezwaar

Het recht van bezwaar geeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens.

Beperking van de gegevens

Het recht op beperking van de verwerking geeft u het recht om het gebruik van persoonsgegevens te beperken.

Verwijdering

U hebt het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.

Menselijke blik

Met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering hebt u het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit; ook wel genoemd het recht op een menselijke blik bij besluiten.

 1. Beroep op uw rechten

Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, stuurt u ons dan een brief (Solid B.V., Pascalstraat 18-d, 6716 AZ Ede) met

 1. daarin de reden waarom u het verzoek doet;
 2. een kopie van uw legitimatiebewijs (uw foto en BSN-nummer mag u afschermen);
 3. alle relevante gegevens/documenten.

U ontvangt van ons binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging.

Wij zullen uw verzoek beoordelen. Daarbij onderzoeken wij onder meer of u verzoek terecht is.

Indien Solid B.V. voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Solid B.V. hoeft hieraan niet te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost. Binnen één maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u van ons een reactie.

Indien u het niet eens bent met onze beslissing wijzen wij u op onze interne klachtenprocedure. U kunt een klacht schriftelijk (via post of e-mail) bij ons indienen.

Als u zich niet kunt vinden in ons antwoord op uw klacht of wanneer wij niet tijdig reageren op uw beroep op een van de rechten, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 1. Wijziging van dit Privacy Statement

Wij kunnen dit Privacy Statement zonder aankondiging wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website.

 1. Ingangsdatum

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 25 mei 2018 en geüpdatet op 21 maart 2023.

 1. Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement of over het verwerken van persoonsgegevens die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord? Of heeft u suggesties of opmerkingen over de inhoud? U kunt deze mailen naar info@solid-finance.nl.

U vindt meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.