Neem contact op

Privacy Statement

Solid B.V. neemt uw privacy serieus en verwerkt en gebruikt uw informatie op een veilige manier. Op deze pagina leest u het Privacy Statement van Solid B.V.

 

 1. Wie is Solid B.V.

Solid B.V. is een organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met het verstrekken van (hypothecaire) leningen. Solid B.V. is gevestigd te Lierderholthuis, gemeente Raalte, aan de Kerkslagen 46 (8144 RL) en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 08169972.

 

 1. Welke informatie wordt door Solid B.V. verzameld en verwerkt?

Solid B.V. maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit.

 

Bij uw bezoek aan de website van Solid B.V. wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine informatiebestanden die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt.

 

Deze tekstbestandjes worden opgeslagen in het geheugen van uw computer. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van de pc) om een volgend bezoek van de website makkelijker te maken. Deze informatie bevat naast het IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik geen cookies opslaat. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website. Om meer over deze

functies te weten te komen, kunt u het beste de browser instructies of de help functie van de browser raadplegen.

 

 1. Voor welke doeleinden zal Solid B.V. de informatie gebruiken?

Solid B.V. gebruikt de (persoons-)gegevens onder meer voor:

 • het ontvangen van betalingen betreffende de leningen;
 • optimalisatie van de dienstverlening aan haar klanten;
 • het zo snel en spoedig mogelijk laten verlopen van uw bezoek aan de website d.m.v. cookies.

 

 1. Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal Solid B.V. de persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame-uitingen). Solid B.V. kan de gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet het IP-adres). Zo zullen de gegevens onder andere worden verstrekt aan personen en instanties die gerechtigd zijn om deze gegevens te verkrijgen dan wel toegang tot deze gegevens te krijgen. Solid B.V. kan uw gegevens tevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de doelstellingen, waaronder de vennootschappen binnen de juridische structuur van Solid B.V. Ten slotte kan Solid B.V. uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/ of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

 1. Op welke wijze beschermt Solid B.V. uw persoonlijke informatie?

Solid B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden dan ook te allen tijde naar beste vermogen beschermd en vertrouwelijk behandeld.

 

 1. Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Solid B.V. kan het voorkomen dat één of meerdere onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Solid B.V. fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw (persoons) gegevens worden overgedragen.

 

 1. Welke rechten heeft u ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Solid B.V. deelt u mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen.

 

Verzoeken om inzage in de eigen persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend op bovenstaand adres van Solid B.V. onder vermelding van “Inzage Persoonsgegevens” en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van uw persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien Solid B.V. voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Solid B.V. hoeft hieraan niet te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

 

 1. Wijziging van dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via berichtgeving aan de gebruikers.

 

 1. Vragen

Voor eventuele vragen over dit Privacy Statement kunt u mailen naar info@solid-finance.nl. Dit Privacy statement is in werking getreden op 1 juli 2016.